Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

De integrale tekst kan je hier downloaden.


Voorwoord

  Algemeen Beleid

  Gemeente + OCMW = 1 lokaal bestuur

  Personeelsmanagement

  Communicatie, informatisering, participatie en nieuwe inwoners

  Veiligheid

Lokale Economie: ondernemen in Herselt

  Ruimte om te ondernemen

  Hinder door wegenwerken

  Shoppen in eigen gemeente

  Overleg en communicatie

  Zakendoen met Herseltse ondernemers en ze ook promoten

Lokale financiën

  Een gezond financieel beleid

  De schuldenlast daalt met meer dan 23%

  Met een gerust hart naar de toekomst

Patrimonium

  De centrale accommodatie werd gerealiseerd

  We bouwen verder in alle deeldorpen

Onderwijs

  We ondersteunen onze scholen in elk dorp

  We bouwen onze kunstacademie verder uit

  Voor onze wetenschappers en techniekers: van STEM-academie naar STEAM-academie

Cultuur

  We bouwen onze bibliotheek uit tot een centrum voor cultuur, vorming en ontmoeting

  We richten artistieke en culturele vorming in voor volwassenen

Verenigingen

  We ondersteunen onze verenigingen

  We stemmen het aanbod binnen de vrijetijdssector op elkaar af

We zetten 2230 in beweging

  Sportinfrastructuur

Toerisme

Ruimtelijke Ordening en Wonen

  We richten elke dorpskern in tot een gezellige eigentijdse ontmoetingsruimte

  Elke buurt is kindvriendelijk en sociaal

  Historisch waardevolle gebouwen en landschappen blijven bewaard

  De woningen in Herselt zijn kwaliteitsvol, ecologisch en betaalbaar

  We ontwikkelen de recreatiezones tot recreatie- en stilteparken

  We maken een globaal waterplan voor gans de gemeente

Gezondheid en Milieu

  We creëren een gezonde leefomgeving

  We stimuleren het telen van fruit en groenten op eigen bodem

  We produceren, consumeren, sorteren en recycleren

  We dragen zorg voor onze omgeving en gaan vervuiling, verwaarlozing en leegstand tegen

Welzijn en zorg

Samenwerken als het kan, zelfstandig als het moet

  Van jong…

  Tot oud…

  Vluchtelingen en asielzoekers

Openbare Werken en Mobiliteit

  Openbare werken

  Mobiliteit

Voorwoord

Voor CD&V+2230 telt elke mens. We zijn een bestuursploeg die zoekt naar langetermijnoplossingen in een complexe wereld. In de manier waarop wij Herselt besturen, staan vier waarden centraal: verantwoordelijkheid, verbondenheid, solidariteit en rechtvaardigheid.

We zien de laatste jaren twee grote evoluties die een gepast beleid vereisen. Ten eerste wordt onze bevolking ouder. De vergrijzing zet zich door. Het is van belang dat onze ouderen op een kwaliteitsvolle manier in hun woning kunnen blijven wonen en daarbovenop in contact blijven met hun woonomgeving. Ten tweede: onze gemeente telt veel nieuwe inwoners. Het is niet vanzelfsprekend om hen voldoende voeling te laten krijgen met onze leefgemeenschap. Als mensen zich veilig en thuis voelen in Herselt en betrokken zijn bij de buurt waar ze wonen, zijn ze gelukkiger en gezonder. Onze jonge gezinnen hebben een druk leven. Ze combineren werk en gezin, ze willen hun kinderen alle kansen op ontplooiing geven en daarbovenop ook zelf genieten van hun vrije tijd. Jonge gezinnen verdienen alle steun om hun objectieven te kunnen waarmaken. Voor mensen die met problemen te kampen hebben, is een zorgende en versterkende buurt cruciaal. De gemeente ondersteunt buurten en dorpen in hun sociale en gemeenschapsvormende activiteiten. Daar waar vrijwillig engagement zijn grenzen bereikt, zet de gemeente professionele ondersteuning of hulpverlening in om inwoners te helpen.

De gemeente ondersteunt de onderwijsinstellingen en neemt initiatieven om een ruim en rijk vormingsaanbod te realiseren voor alle inwoners. Creativiteit, innovatie en wereldburgerschap staan hierbij centraal. De gemeente schenkt veel aandacht aan de gezondheid van haar inwoners. Zij werkt hiervoor samen met organisaties die deze missie en doelstelling vooropstellen en neemt zelf initiatieven om de gezondheid van onze inwoners zo optimaal mogelijk te houden.

Ondernemers zorgen voor jobs en dragen zo bij tot de groei van onze welvaart. We geven hen alle kansen om hun activiteiten in onze gemeente te kunnen ontplooien.

In ons verkiezingsprogramma dat voorligt, hebben we aandacht voor elke inwoner van onze gemeente. Met dit programma willen we Herselt de volgende zes jaar verder besturen om het leven, werken en wonen nog beter te maken. Dit doen we met aandacht voor een gezond financieel beleid, zoals we dit de voorbije jaren ook constant gedaan hebben: men kan niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt. Onze gemeente is financieel gezond, dat blijkt eveneens uit diverse onafhankelijke bronnen.

Mocht u nog bijkomende vragen hebben bij dit programma of bij één of meerdere acties die u er in terugvindt, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. De contactgegevens vindt u achteraan.

 

Luc Peetermans                                                                                                                          Philippe Van Bets

Burgemeester-Lijsttrekker                                                                                                    Voorzitter

 

Algemeen Beleid

Gemeente + OCMW = 1 lokaal bestuur

 

Vanaf 2019 gaan gemeente en OCMW samen. Het gemeentebestuur zal ook het bestuur van het OCMW zijn. Dit zorgt voor eenheid van beleid en laat toe om efficiënter te werken. Er werd al een doorgang gebouwd tussen het gemeentehuis en het OCMW-gebouw en een aantal diensten werden samengevoegd. Beleidsmatig willen we bij alle takken van het gemeentelijk beleid de sociale aspecten en de kwaliteit van het leven van alle inwoners nog meer centraal stellen.

 

We willen meer dan voorheen inzetten op intergemeentelijke samenwerking en dit op verschillende domeinen. We zullen een fusie van gemeenten niet in de weg staan indien dit beter is voor de betrokken gemeenten en hun inwoners en indien de inwoners dit zelf zouden verkiezen.

 

Personeelsmanagement

 

Reeds 30 jaar wordt personeel aangenomen dat het best scoort op de examens en proeven. Een 34-urenweek brachten we terug tot de normale 38-urenweek. Dit is een verschil van 12% of € 900.000/jaar op een loonmassa van 7,5 miljoen. Bovendien steeg het rendement door een beter personeelsmanagement en -engagement. Deze zomer werd in alle gemeentelijke voertuigen een geolocalisatietoestel (track-and-tracesysteem) geïnstalleerd. Dit laat toe om het werk nog beter te plannen en op te volgen, om de kostprijs van werken te berekenen en om misbruiken tegen te gaan. CD&V+2230 voert beleid op basis van cijfers en feiten.

 

Ook de komende zes jaar willen we blijven investeren in bekwaam en plichtsbewust personeel. Dit doen we door de noodzakelijke competenties in kaart te brengen, en ons personeelsbeleid daarop af te stemmen. Hierdoor wordt onmiddellijk duidelijk welke heroriëntaties, professionaliseringstrajecten of aanwervingen nodig zijn. Bovendien moet het personeel in een veilige en aangename werkomgeving kunnen werken, hierbij gebruik makend van de meest doeltreffende machines en uitrusting.

 

Over het algemeen is de bevolking zeer tevreden over de dienstverlening in Herselt. We zijn het personeel erkentelijk voor hun dagelijkse inzet en positieve ingesteldheid. Het personeel staat dag en nacht paraat en iedereen die zijn best doet verdient ieders respect.

 

Communicatie, informatisering, participatie en nieuwe inwoners

 

We ontwikkelen ons beleid in nauw overleg met de bevolking. Voor het vrijetijdsbeleid werken we samen met een beheersorgaan voor het gemeentelijk patrimonium, een bibliotheekraad, een cultuurraad, een jeugdraad, een sportraad, een seniorenraad en een wereldraad.

 

Voor grondgebonden projecten werken we samen met de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) en een milieuraad. Voor grote projecten ontwikkelen we specifieke participatietrajecten. De voorbije periode deden we dit voor de ontwikkeling van het ruimtelijk uitvoeringsplan woonkernen. Om en bij de 500 inwoners werkten hieraan mee.

 

Tijdens grote werken organiseren we infomomenten voor de bevolking.

 

CD&V+2230 wil tenslotte nog meer inzetten op communicatie met en betrokkenheid van de bevolking. “Herselt Leeft” willen we behouden. Het is het enige communicatiemiddel waarmee we iedereen kunnen bereiken, zowel op papier als digitaal

 

Op dit ogenblik wordt de nieuwe gemeentelijke website klaargemaakt om online te zetten. Herselt werd gekozen als pilootgemeente door City Sites. Zij bouwden een gebruiks- en onderhoudsvriendelijk open-source webplatform voor lokale besturen en zullen al de nieuwste technieken en mogelijkheden zoals o.a. ‘het burgerprofiel’ en ‘het digitaal loket’ van Informatie Vlaanderen toevoegen van zodra beschikbaar.

 

Vanaf volgend jaar heeft Herselt een communicatieambtenaar. De gemeentelijke communicatie zal dan nog verbeteren op de sociale media, de digitale borden en de nieuwe website en via persberichten, informatiebrieven en -brochures.

 

Ook op de gemeentelijke diensten wordt de informatisering verder geoptimaliseerd, zowel voor de interne werking als voor de dienstverlening naar de bevolking. Via e-mail en sociale media is de betrokkenheid van de bevolking bij het beleid enorm toegenomen. Heel wat mails en berichten leid(d)en tot aanpassingen en verbeteringen van bestaande toestanden. Samen weten we meer en kunnen we meer. Dit willen we blijven stimuleren.

 

De jaarlijkse nieuwjaarsdrinks in elk deeldorp willen we behouden. Het is een goede manier om alle inwoners in een ontspannen sfeer nog meer te betrekken bij het beleid en bij elkaar, en om nieuwe inwoners en het bestuur beter te leren kennen.

 

Veiligheid

 

De veiligheid en het gevoel van veiligheid, thuis en op de weg, zijn uiterst belangrijk voor iedereen. We scoren hierop zeer goed maar willen dit nog verbeteren.

 

De ANPR-camera’s langs de Aarschotsesteenweg zorgen voor veiliger verkeer, werken preventief voor woningdiefstallen en zorgden al voor het arresteren van dieven.
Dit jaar nog worden ook de invalswegen Westerlosesteenweg in Herselt en de Olenseweg in Westerlo voorzien van ANPR-camera’s zodat onze gemeente nog beter beschermd zal zijn. Mogelijks wordt er nog meer uitbreiding voorzien.

 

De Gemeenteraad keurde het nieuwe snelheidsplan goed: Op alle wegen die niet door middenbelijning in 2 rijvakken zijn opgedeeld wordt de toegelaten snelheid dit jaar nog beperkt tot 50km/u (uitgezonderd zones-30).

 

De apps ‘Be-Alert’ en ‘112-app’ zijn zeer nuttig voor de veiligheid van ieder van ons en zullen daarom verder gepromoot worden.

 

We blijven rekenen op het engagement van onze inwoners om mee toe te zien op verdachte toestanden en ze tijdig te melden aan de lokale politie. Dit leidde reeds meermaals tot arrestaties en het oplossen en voorkomen van misdrijven.

 

Lokale Economie: ondernemen in Herselt

 

Herselt is een ondernemersvriendelijke gemeente. Diverse zogenaamde “pestbelastingen” voerden we in het verleden reeds af, parkeren in de kernen is gratis en zelfstandigen bieden we alle kansen

 

Ruimte om te ondernemen

 

De RUP’s-Woonkernen zijn zodanig opgesteld (en goedgekeurd) dat ondernemers maximale mogelijkheden krijgen om binnen de kernen hun activiteiten te ontplooien. Buiten de dorpskern is de oppervlakte ingevuld van 350 m2 om maximaal te kunnen exploiteren.

 

We willen de handel in de kernen van elk dorp versterken omdat dit zowel de mobiliteit, de inname van de ruimte als de handel zelf ten goede komt

 

Daarnaast is ook een nieuwe KMO-zone tussen de Westerlose- en Herentalsesteenweg opgestart. In deze zone onderzoeken we op welke manier we tegemoet kunnen komen aan de nood aan werkplaatsen om aan co-working te kunnen doen. Dit geeft kleinere, opstartende ondernemers de kans om aan minimumvoorwaarden kleinschalig een bedrijfje te lanceren. Bovendien wordt de inrichting van de KMO-zone te Blauberg vernieuwd; de inrichting van deze zones gebeurt in harmonie met de omgeving

 

Hinder door wegenwerken

 

In het gemeentelijk beleid zet CD&V+2230 nu al sterk in op het beperken van hinder tijdens wegenwerken, zowel voor de ondernemer, als voor zijn klanten en het doorgaand verkeer. In die optiek zijn er ook telkens gesprekken met omliggende gemeenten om de hinder tot een minimum te beperken. Met ontwerpers en aannemers wordt ook telkens herhaaldelijk overlegd en bijgestuurd om de termijn van eventueel volledige afsluiting van bepaalde werfzones te vermijden of tot een absoluut minimum te herleiden.

 

CD&V+2230 zal ook in de toekomst de communicatie daarrond sterk verbeteren en digitaal de ondernemers in beeld brengen die mogelijk getroffen worden, hetzij door de wegenwerken zelf, hetzij door een omleidingstraject.

 

Shoppen in eigen gemeente

 

Zoveel mogelijk mensen die te voet of met de fiets meermaals per week in onze dorpen naar de winkel gaan, dat is onze betrachting. In de kleine kernen zetten we in op het behoud van de winkels voor de dagelijkse benodigdheden. In het centrum van Herselt versterken we de kern tot een echte winkelkern waar het aangenaam is om te shoppen.

 

Om deze doelstelling te bereiken willen we dat elke inwoner veilig te voet en met de fiets in zijn dorp naar de winkel kan. In de volgende bestuursperiode willen we fietstrajecten realiseren die onze inwoners in de mogelijkheid stelt om zich veilig naar het centrum te begeven. Deze fietstrajecten voorzien we in de Dieperstraat, Wolfsdonksesteenweg, Ramselsesteenweg en Aarschotsesteenweg.

 

Om Herselt-centrum te kunnen uitbouwen tot een kern waar het aangenaam winkelen is, moeten we het verkeer in het centrum meer weren. CD&V+2230 blijft ijveren voor een aftakking vanaf de rotonde (kruispunt Dorp - Herentalsesteenweg) richting Blaubergsesteenweg. Dit traject brengt een aantal belangrijke voordelen mee:

  1. tegengaan van sluipverkeer (automobilisten die de drukte aan de verkeerslichten willen omzeilen);
  2. vlottere doorstroom in de kern: ongeveer 20 % van de wagens die vanuit de Herentalsesteenweg of de Westerlosesteenweg het dorp in rijden, moet uiteindelijk ter hoogte van Delhaize richting Blaubergsesteenweg. Dit zorgt nu voor verkeersdrukte op die plaats;

  3. aangenamer winkelen in het centrum: het eerste deel van de Blaubergsesteenweg kan ingericht worden als verkeersluwe pleinfunctie met meer en aangenamere mogelijkheden om te winkelen.

 

In Ramsel bereiden we een project voor om het centrum meer leefbaar te maken, om de bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren en om meer groene ruimte in het centrum te creëren. Deze nieuwe aanpak van dorpskernherinrichting geeft niet alleen meer zuurstof aan het dorp, maar maakt het ook aangenamer om te wonen en te winkelen.

 

Overleg en communicatie

 

We zetten verder in op nauw overleg met de lokale handelaars en Unizo. We voorzien op regelmatige basis overlegmomenten op bestuursniveau en minstens één keer per jaar een ondernemerscafé/-platform waarop alle ondernemers worden uitgenodigd en diverse topics aan bod komen.

 

Bovendien zullen ondernemers in de toekomst op de gemeentelijke diensten beter terecht kunnen voor een ruim aanbod aan ondernemingsinformatie. Dit in combinatie met nauw overleg met de handelaars moet leiden tot een dynamische en ondernemingsgezinde gemeente.

 

Zakendoen met Herseltse ondernemers en ze ook promoten

 

Het doosje “Hartelijk Herselt” zal verder gepromoot en uitgebreid worden. Het gemeentebestuur zal het ook in de toekomst verder blijven aanbieden als geschenk (bijvoorbeeld aan jubilarissen). Nieuwe ondernemers worden ook aangespoord om mee in dit verhaal te stappen. Het gemeentebestuur zelf zal ook, telkens wanneer zij materialen, producten, diensten wenst aan te schaffen, beroep doen op plaatselijke ondernemers Dit kan uiteraard enkel binnen de welomschreven regels daaromtrent.

 

Lokale financiën

Een gezond financieel beleid

 

Herselt is een landelijke gemeente met zeer weinig inkomsten, buiten deze van de APB (aanvullende personenbelasting) en de OOV (opcentiemen op onroerende voorheffing). Daarom werd er altijd voor gekozen om een zuinig beleid te voeren om de balans perfect in evenwicht te houden. De laatste decennia is daarnaast ook altijd het uitgangspunt geweest om de belastingdruk niet te verhogen.

 

Met CD&V+2230 is dit tot nu toe altijd een geslaagde operatie geweest.

 

Met de 850 opcentiemen op onroerende voorheffing en 7,7 % aanvullende personenbelasting behoort Herselt tot de middenmoot van de Vlaamse gemeenten. Rekening houdend met het feit dat het K.I. (kadastraal inkomen) in Herselt vaak lager ligt dan in vele andere gemeenten en het feit dat de waarde van 1 opcentiem ook veel lager ligt in Herselt, is dit een uitstekend uitgangspunt.

 

Concreet: K.I. in Herselt = 454 – Vlaams gemiddelde = 637

Waarde 1 % aanvullende personenbelasting in Herselt = 578.000 EUR terwijl het gemiddelde in Vlaanderen daarvoor 787.000 was.

 

Met andere woorden 1 % belasting brengt in Herselt 281 EUR/inwoner op terwijl dit in Vlaanderen 294 EUR bedraagt.

 

Wij ontvangen gemiddeld per inwoner 120 EUR minder aan fiscale ontvangsten dan het gemiddelde in Vlaanderen (cijfers 2016).

 

De bedrijfsbelastingen bedroegen amper 0,80 EUR/inw.

 

Ter vergelijking met Vlaanderen: 25,90 EUR/inw

 

Dus ook voor ondernemers creëren wij een uiterst gunstig fiscaal klimaat!

 

De voorbije jaren (en ook de volgende jaren) zal de netto-inkomst uit onze twee belangrijkste belastingen voor Herselt zelfs lager uitvallen (als gevolg van de federale taks-shiftmaatregelen).

 

De schuldenlast daalt met meer dan 23%

 

De schuld per inwoner daalde van 2011 tot 2015 van 1.078 euro naar 824 euro. Dit is een daling van maar liefst 23,50 %.

 

Voor het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten daalde de schuld per hoofd van 1.139 EUR naar 1.010 euro (- 11,3 %).

 

Met andere woorden: Herselt heeft niet enkel maar liefst 315 EUR minder schuld per inwoner dan de gemiddelde gemeente, het bouwde deze schuld ook nog eens dubbel versneld af.

 

Onze goede financiële situatie wordt mede bekomen door het behalen van een zeer gunstig kasresultaat en een zeer goede AFM (autofinancieringsmarge).

 

Door Belfius alsook door onze financiële dienst is bevestigd dat Herselt het zeer goed doet en zal blijven doen, zelfs tot ver in de volgende legislatuur staat vast dat alle kosten en uitgaven perfect beheerst worden terwijl er toch de nodige investeringen gepland staan (o.a. wegenwerken, fietspaden, patrimonium enzovoort).

 

Met een gerust hart naar de toekomst

 

We blijven investeren in die projecten die noodzakelijk zijn voor onze bevolking. CD&V+2230 berekende de kostprijs van de geplande projecten en bekeek de financiering ervan. De belangrijkste projecten werden immers al mee berekend in het meerjarenplan, dat financieel zelfs verder kijkt en opgemaakt is dan wettelijk bepaald.

We zullen er ook blijven over waken dat de belastingdruk van onze inwoners niet stijgt en ook zullen wij de belastingtarieven niet verhogen.

Concreet zullen wij als gemeente twee belangrijke zaken strikt in het oog houden en beheersen:

  1. De overheadkosten (exploitatiekosten en personeelskosten) worden in toom gehouden;
  2. De lening –en schuldenlast wordt op termijn verder afgebouwd.

 

Door het belastingpeil stabiel te houden, de nodige investeringen uit te voeren waar de gemeente beter van wordt, de kosten te onderdrukken en daarbij de schuldenlast af te bouwen, kan dit enkel resulteren in een ideale financiële uitgangspositie waarbij de lasten niet worden doorgeschoven naar volgende generaties. CD&V+2230 kiest voor een gezond financieel beleid op lange termijn, en stort de bevolking niet in financiële avonturen. We budgetteren de uitgaven telkens vanuit het scenario met de grootste financiële impact, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

 

Een makkelijke ingreep zou bijvoorbeeld zijn om het belastingniveau te verlagen. Dit had CD&V+2230 kunnen doen, bv. net voor de verkiezingen. Boekhoudkundig is dit perfect te realiseren en de gemeentekas klopt dan ook voor enkele jaren. De kentering komt echter daarna. Voor een aantal projecten gaat sneller of meer moeten geleend worden, wat de schuldenlast de hoogte in jaagt, het kasresultaat en de autofinancieringsmarge gaan na enkele jaren snel bergaf waardoor minder financiële ruimte over blijft en men uiteindelijk in een negatieve spiraal terecht komt. Sommige besturen gaan dan ook nog eens budgetteren volgens de best mogelijke scenario’s en dan blijven échte doemscenario’s meestal niet ver weg…

 

Dit wil CD&V+2230 NIET !

 

Patrimonium

 

Bij aanvang van de laatste twee beleidsperiodes kozen we er bewust voor om één centrale accommodatie (de Mixx) te verwezenlijken en er daarnaast voor te zorgen dat er in ieder deeldorp voldoende ruimte en infrastructuur zou zijn om de lokale behoeften integraal af te dekken. Dit slaat op vergaderruimtes en lokalen voor de plaatselijke verenigingen, maar evenzeer op gemeenschapsruimtes, een parochiezaal of buurthuis voor iedereen.

 

Jaarlijks wordt voorzien in het nodige onderhoud van alle bestaande lokalen die eigendom zijn van de gemeente en wordt telkens gekeken, in functie van het gebruik en de behoeften, wat de verdere noden zijn.

 

De centrale accommodatie werd gerealiseerd

 

Met “de Mixx” kreeg onze gemeente een gecentraliseerde infrastructuur in Herselt-Centrum, met zowel binnen- als buitenaccommodatie voor sport en cultuur. Het is dé centrale ontmoetingsplek in Herselt geworden.

 

Omdat de huidige accommodatie de vraag niet altijd kan volgen, maken we in de volgende bestuursperiode werk van een uitbreiding, en creëren zo meer ruimte voor spel, sport en ontspanning.

 

We bouwen verder in alle deeldorpen

 

Op 9 juli 2018 werd de bouwvergunning voor het nieuwe gebouw van de buitenschoolse kinderopvang in Ramsel afgeleverd. De bouw hiervan staat in de startblokken. Samen met de kinderopvang worden in hetzelfde gebouw twee appartementen voor lokaal opvanginitiatief en twee polyvalente ruimtes gebouwd. Deze kunnen gebruikt worden door de school en de verenigingen. In combinatie hiermee zullen, na de vorige renovatiebeurt aan de parochiezaal, een aantal nieuwe werkzaamheden uitgevoerd worden. Zo krijgt de zaal een extra berging voor de tafels, dranken en leeggoed. Aan de kant van de school komt er een extra glazen nooddeur om de zaal veiliger en aangenamer te maken. De voorkant krijgt een facelift, aangepast aan de nieuwe buitenschoolse kinderopvang.

 

In Varenwinkel bouwen we, in overleg met het Kerkbestuur, een volledig nieuw polyvalent gebouw, met liturgische ruimte en een turnruimte voor de lokale school. We kozen niet voor renovatie van de bestaande kapel. Het nieuwe gebouw zal energievriendelijk, duurzaam en gebruiksvriendelijk zijn, wat bij een renovatie van de huidige infrastructuur niet in deze mate mogelijk was. Ook de exploitatiekosten kunnen we dankzij een nieuwbouw sterk drukken.

 

In de Bovenzaal van Bergom plaatsen we een lift. Dit maakt de toegankelijkheid tot de zaal voor personen die minder mobiel zijn een stuk eenvoudiger. De volgende jaren ontwikkelen we, in overleg met de bevolking, eveneens een integraal plan om het “hart” van Bergom verder vorm te geven, nu een belangrijk deel van het lokaal patrimonium (Zusterhuis, Huis Segers, Torenkelder) vrij is gekomen.

 

Na de brand die de lokalen van de scouts en KSA in Blauberg teisterde, bouwen we een nieuwe infrastructuur. We kenden bovendien een renteloze lening toe aan de school, zodat dringende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. We onderzoeken hoe we de vrijstaande ruimte in de Parochiezaal opnieuw geschikt kunnen maken voor gebruik.

 

In overleg met de jongeren voorzien we een ruimte voor Jeugdhuis De Choke, waarbij het jeugdhuis gestructureerd en breder zal kunnen werken met gemeenschapsvormende en educatieve activiteiten. Zoveel mogelijk jongeren worden hierdoor aangesproken en zullen zich er welkom voelen.

 

Via een participatietraject met onze inwoners en verenigingen, ontwikkelen we de komende jaren een Kerkenplan om de toekomst van onze kerken te bepalen.

 

Onderwijs

We ondersteunen onze scholen in elk dorp

 

We hebben geen gemeentelijk onderwijs maar ondersteunen de basisscholen in elke dorpskern. We bieden scholen zowel inhoudelijk als logistiek ondersteuning zodat zij zich maximaal kunnen toeleggen op hun pedagogische taak. We zetten het overleg met de directies verder zodat we op maat van elke school de nodige ondersteuning kunnen aanbieden. In de toekomst willen we naast het overleg met de directies tevens op regelmatige basis overleggen met de schoolbesturen en de oudercomités omdat zij vanuit hun specifieke rol en inzichten mee bouwen aan de school.

 

We bouwen onze kunstacademie verder uit

 

Een samenleving heeft creatieve mensen nodig om problemen op te lossen en om schoonheid te creëren. Herselt heeft zowel een vormingsaanbod binnen de muziek- als tekenacademie. Hiermee krijgen kinderen ruime kansen om hun creativiteit te ontwikkelen. We behouden het huidige aanbod maar we willen de tekenacademie in de Mixx uitbreiden met een middelbare graad en later met een hogere graad zodat ook jongeren en jongvolwassenen de kunst kunnen beoefenen in onze gemeente. We werken samen met de muziekacademie van Westerlo en Geel om een goede doorstroom naar verschillende instrumentenleringen mogelijk te maken. We brengen de leerlingen in opleiding in contact met onze fanfares zodat zij geen drempels ervaren om lid te worden van deze vereniging.

 

In de vakanties organiseren we creakampen voor kinderen zodat in periodes dat de academie gesloten is, kinderen hun creativiteit kunnen botvieren in een boeiend vrijetijdsaanbod in onze gemeente. We zetten culturele activiteiten op zodat de vakantie van onze kinderen ook een cultuurvakantie is.

 

Voor onze wetenschappers en techniekers: van STEM-academie naar STEAM-academie

 

Onze samenleving heeft nood aan wetenschappers en techniekers. Daarom willen we kinderen ook buiten de schooltijd kansen bieden om meer te leren over wetenschap en techniek. We bouwden de voorbije jaren een STEMacademie uit voor kinderen en jongeren in Herselt. We zetten dit initiatief verder en verruimen het aanbod van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde met een artificiële pijler. Dit maken we waar door samenwerkingsverbanden op te zetten tussen onze STEMacademie en onze KUNSTacademie.

 

Cultuur

We bouwen onze bibliotheek uit tot een centrum voor cultuur, vorming en ontmoeting

 

Onze bibliotheek moet een ontmoetingsplaats zijn waar mensen elkaar vinden rond boeken en thema’s die hen interesseren. Een bibliotheek is veel meer dan een ruimte met gevulde rekken. Het is een plek die mensen kansen biedt tot een brede vorming via literatuur, ontmoeting en vorming. We investeren in een ruim en gevarieerd aanbod boeken, documentatie- en informatiemateriaal dat ten gepaste tijden vernieuwd wordt. We realiseren een nieuwe inrichting van de bibliotheek zodat er meer ruimte is voor ontmoeting en samen leren. We zetten verdere stappen in de digitalisering van de uitlening zodat de bibliotheek fulltime toegankelijk is.

 

We vinden het van heel groot belang dat onze baby’s opgroeien in een taalrijke omgeving. Daarom nodigen wij jonge ouders al van bij de geboorte uit om een bezoek te brengen aan de bibliotheek want op babyleeftijd zijn de hersenen zeer gevoelig voor een goede taalontwikkeling. We willen onze kindjes alle kansen geven op een sterke taalontwikkeling. De volgende jaren willen we de taalontwikkeling uitbreiden van de Nederlandse naar moderne vreemde talen. Kinderen die op heel jonge leeftijd in contact komen met een vreemde taal, leren op latere leeftijd veel gemakkelijker nieuwe talen. We willen onze kinderen deze kansen bieden op een taalrijke ontwikkeling. Voor de oudere kinderen organiseren we vertel- en voorleesmomenten.

 

We werken zeer nauw samen met onze scholen om het leesplezier bij kinderen te bevorderen.

Jongeren en volwassenen willen we via de bibliotheek kansen bieden op gezamenlijke leermomenten. We organiseren een studieruimte tijdens de blokperiodes en momenten waarop lezers boeken bespreken doorheen het ganse jaar. We organiseren vertelmomenten voor kinderen en stellen educatieve spelen ter beschikking. We organiseren speelleermomenten voor kinderen tijdens de vakanties. We nodigen boeiende sprekers en schrijvers uit rond allerhande thema’s voor volwassenen.

 

We bouwen de spelotheek verder uit. We starten met het uitlenen van kunstwerken zodat elke inwoner in zijn woning kan genieten van kunst.

 

We richten artistieke en culturele vorming in voor volwassenen

 

De voorbije jaren richtten we een gelegenheidskoor op, richtten we schilderateliers in, organiseerden we het spektakel ‘Ten Velde’,... We willen in de toekomst aan onze inwoners kansen blijven bieden om zich artistiek en cultureel te vormen en hun cultuurtalent te spreiden onder de bevolking. We zetten bestaande initiatieven die tegemoet komen aan noden en wensen van onze inwoners verder en spelen in op nieuwe vragen en noden van onze inwoners. Op die manier maken wij het mogelijk om ook nieuwe of alternatieve kunstvormen te ontdekken. We bieden de gelegenheid om te genieten van bijzondere films.

 

Verenigingen

We ondersteunen onze verenigingen

 

Onze verenigingen zijn het kloppend hart van onze gemeente. Talrijke vrijwilligers zetten zich gedurende een gans jaar in om activiteiten te organiseren voor hun leden. We waarderen deze inspanningen ontzettend want ze bieden onze mensen kansen op ontmoeting, ontspanning, spel, beweging en op vorming. We ondersteunen onze verenigingen vandaag zowel financieel, infrastructureel als logistiek. We geven hen subsidies, we bieden hen aan zeer voordelige tarieven vergader-, oefen-, spel- of bewegingsruimten aan en we stellen materialen ter beschikking via een gemeentelijke uitleendienst. We willen deze ondersteuning in de toekomst verderzetten, evalueren, optimaliseren en versterken. In overleg met onze verenigingen willen we bekijken hoe we hen nog beter kunnen ondersteunen zodat we hun werking mee kunnen versterken. In overleg met de verenigingen evalueren we de regelementen en de vergoedingen die ze voor de materialen betalen. Waar mogelijk vervangen we de huur voor materialen door een waarborg. We houden hierbij rekening met de eigenheid en specificiteit van elke vereniging. We onderzoeken de mogelijkheid om het systeem van het ter beschikking stellen van man-uren om activiteiten mee te promoten, verder uit te breiden naar meerdere initiatieven of organisaties. Momenteel is deze regeling immers enkel mogelijk voor culturele verenigingen waarbij ze bovendien nog gekoppeld wordt aan criteria die vaak enkel haalbaar zijn voor culturele organisaties. Dit systeem willen we versoepelen.

 

We onderhouden en vernieuwen de verschillende gebouwen die door onze verenigingen gebruikt worden. Zo optimaliseren we de verschillende parochiezalen, bouwen we nieuwe jeugdlokalen in Blauberg en een nieuwe Kapel in Varenwinkel. We zorgen voor een zeer goed onderhoud en beheer van de infrastructuur

 

We stellen vast dat nieuwe inwoners en specifieke groepen het verenigingsleven met moeite leren kennen. We willen de volgende jaren samen met nieuwe inwoners en onze verenigingen bekijken hoe we de toegang tot de verenigingen kunnen vergemakkelijken. We willen onze verenigingen en inwoners hierin begeleiden. Daarnaast staan we open voor nieuwe initiatieven van mensen die zich verenigen of buurten die initiatieven nemen om mensen samen te brengen. Ook zij kunnen via onze vrijetijdsdienst rekenen op een financiële, infrastructurele en logistieke ondersteuning van de gemeente.

 

We stemmen het aanbod binnen de vrijetijdssector op elkaar af

 

Het aanbod aan vrijetijdsbesteding is enorm ruim in onze gemeente. Vanuit verschillende diensten wordt een aanbod uitgewerkt. Om overlapping en tegenstrijdigheden te voorkomen, zetten we in op een goede coördinatie van het ganse vrijetijdsaanbod. Hiervoor hebben we een vrijetijdscoördinator in dienst genomen. De resultaten van deze afstemming zullen in volgende periode zichtbaar worden.

 

We zetten 2230 in beweging

 

Bewegen is voor ieders gezondheid van cruciaal belang. Daarom willen wij onze inwoners maximaal ondersteunen om zo veel mogelijk te bewegen. Sport en bewegen is toegankelijk voor iedereen: jong en oud, arm of rijk, individueel of in clubverband, beginneling of gevorderde.

 

We willen een zeer gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod in onze gemeente realiseren op maat van elkeen. In het verleden hebben we vooral gefocust op een uitgebreid aanbod voor kinderen, jongeren en senioren. Zo organiseerden we een permanent aanbod met sportmixx, sport-it-up, sportelen en zaalvoetbalcompetitie. In de vakanties organiseerden we sportkampen en doorheen het jaar organiseerden we de fietseling, het joggingscriterium, het project sport en gezondheid en het petanque- en badmixxtornooi. We willen dit aanbod in de toekomst blijven verzekeren en optimaliseren. Daarbovenop willen wij onze focus verruimen naar jonge gezinnen en kwetsbare doelgroepen.

 

De voorbije jaren hebben we sterk geïnvesteerd in sportinfrastructuur in Herselt-Centrum en Ramsel. De Mixx is de draaischijf van de sportbeoefening in Herselt. Vele inwoners vinden hun weg naar het centrum om binnen en buiten de Mixx te bewegen. De massale toestroom vraagt om uitbreiding van het complex. Daarom bouwen we nieuwe overdekte tennisterreinen aan de Mixx. De Kleiputsite vormt een mooie omgeving om te sporten. We voltooien de werken aan de Kleiput met het plaatsen van verlichting en we verbeteren de visplaatsen rond de put. We organiseren een jaarlijks treffen rond de Kleiput met een aanbod aan sport- en spelactiviteiten. We willen het wandelnetwerk en het fietsknooppuntennetwerk verder uitwerken en goed beheren zodat onze inwoners over gans het grondgebied in een natuurlijke omgeving kunnen bewegen. We breiden de mountainbikeparcours uit zodat er ook een aanbod is voor wie een technischer ritje wil maken. We blijven onze inwoners ondersteunen om op een betaalbare manier te zwemmen in Aarschot en Westerlo. We onderhouden in elk dorp de petanqueterreinen zodat onze senioren in groep kunnen blijven bewegen in eigen woonomgeving We bieden in de schoolvakanties een voldoende ruim aanbod aan sportkampen zodat de kinderen die willen participeren ook de mogelijkheid hebben.

 

We realiseren een fietsbib zodat alle kinderen de kans hebben om te leren fietsen en de fiets zo veel mogelijk te gebruiken

 

De sportclubs leveren een belangrijke bijdrage aan het sporten en bewegen van onze inwoners. We willen de ondersteuning en subsidiëring die we reeds jaren toekennen verderzetten. Met het ‘let’s jumpprogramma geven we vorming aan trainers, bestuurders en jeugdsportbegeleiders van verenigingen zodat hun werking versterkt wordt.

 

We evalueren jaarlijks onze werking in overleg met onze medewerkers, verenigingen en inwoners zodat we ons aanbod en onze ondersteuning kunnen optimaliseren in nauwe betrokkenheid met onze mensen.

 

Sportinfrastructuur

 

De centrale sportwerking wordt mogelijk gemaakt door het vrijetijdscomplex de Mixx dat we 7 jaar geleden hebben opgericht. De Mixx biedt een ruim scala aan mogelijkheden, zowel voor binnensporten als voor buitensporten.

 

De werking verloopt over het algemeen vlot maar dat betekent niet dat een aantal zaken niet verder moeten geoptimaliseerd worden.

 

Vooral de samenwerking en interactie tussen de verschillende diensten verdient verdere aandacht. We hebben hier immers te maken met diverse betrokken partijen: sport – toerisme – cultuur – jeugd – AGB.

 

Onze sportclubs kunnen meestal beschikken over de nodige infrastructuur op hun club zelf. Een aantal anderen maken gebruik van gemeentelijke accommodatie (tennis, bergstijgers, korfbal,…).

 

Voor een aantal clubs is het zo dat zij gebruik maken van accommodatie op gemeentelijke eigendom waarvan zij het alleengebruik hebben (bv KFC Herselt, K.Ramsel FC).

 

De voorbije legislaturen investeerden wij sterk in de voetbalinfrastructuur en werden subsidies verleend aan diverse clubs. De huidige legislatuur was dit vooral het geval voor Ramsel waarbij K.Ramsel FC een tweede volwaardig terrein kreeg alsook twee oefenvelden. Dit werd gekaderd in het project van de aanleg van de hele Kleiputsite.

 

Deze Kleiputsite zal nog verder geoptimaliseerd en uitgebouwd worden. Zo zal er onder andere verlichting worden geplaatst rondom de Kleiput en zullen ook visstekken worden aangelegd en wordt ook de toegankelijkheid naar de oevers op een aantal plaatsen verbeterd.

 

Naar aanleiding van het geslaagde openingsevent zullen we, in samenwerking met de Ramselse verenigingen, een jaarlijks event blijven organiseren.

 

De laatste jaren hebben we ook enorm veel gedaan op het vlak van de pétanque-infrastructuur. Pétanque is immers een laagdrempelige sport waarvoor de beoefenaar ervan weinig nodig heeft en het is bovendien een sport die door iedereen kan beoefend worden. Vooral binnen OKRA is pétanque de laatste jaren uitgegroeid tot een zeer populaire vrijetijdsbezigheid. Het belangrijkste bij pétanque zijn goede terreinen. Deze hebben wij in voldoende mate aangelegd en verbeterd.

 

In de toekomst wensen wij tevens enkele terreinen te overkappen, zodat ook in de winter en/of bij slechte weersomstandigheden kan gespeeld worden.

 

Herselt is één van de weinige gemeenten die binnenkort twee verlichte looppistes zal hebben. Het parcours aan de Mixx is al verlicht, dat aan de kleiput is aangelegd en krijgt zeer binnenkort de nodige paaltjes met afstandsaanduiding (wij streven naar een exacte afstand van 1 km die uitbreidbaar is. De mogelijkheid voor verlichting is van meet af aan voorzien en de armaturen zijn aangekocht in september, zodat ze kunnen aangekocht worden.

 

Toerisme

 

Onze groene omgeving is onze troef om toeristen aan te trekken. Gelegen tussen de zandgronden van de vlakke Kempen en de leemgronden en het heuvelachtig landschap van het Hageland, hebben we toeristische troeven. We werken nauw samen binnen het Merodegebied en realiseren wandel- en fietsroutes om toeristen mee te laten genieten van onze natuur. We hebben bijzondere aandacht voor paardrijden, waar onze gemeente, mede door de initiatieven van enkele ondernemers, een goede naam in heeft opgebouwd. Toerisme biedt inwoners kansen tot tewerkstelling. Een nauwe samenwerking met de plaatselijke handelaars en horeca is hierbij cruciaal, waarbij we aandacht hebben voor het groeiend aantal B&B’s in onze gemeente.

 

Wandelen en fietsen blijven onze hoofdtroeven. We hebben ondertussen al een mooie wandelkaart ontwikkeld en ook onze activiteiten sluiten hierbij aan. Denken we hierbij aan Stabbel, Winter-en Lentewandelingen, De Schakel en de Fietseling. Ook tal van verenigingen organiseren regelmatig mooie wandelingen. Binnen onze gemeente bouwen we een wandelnetwerk uit.

 

Samen met het provinciebestuur, dat een deel van het Domein Hertberg beheert, zien we erop toe dat de beheersplannen van dit gebied zodanig kunnen uitgevoerd worden dat ze een minimale hinder veroorzaken voor de gebruikers. De naaldbossen die er stonden voor economische exploitatie, worden geleidelijk aan vervangen door waardevolle loofbossen, de oorspronkelijke vegetatie van onze streek.

 

We voorzien gratis oplaadpunten voor elektrische fietsen en wagens aan gemeentelijke infrastructuur en bouwen de Mixx verder uit als toeristische trekpleister. We onderzoeken de mogelijkheid om er een parking en voorzieningen te ontwikkelen voor camping cars.

 

In een toeristische brochure promoten we onze troeven. Via digitale kaarten kunnen wandel- en fietsroutes, horecazaken en B&B’s aan elkaar gelinkt worden. Met toeristische infoborden zetten brengen we de Herseltse bezienswaardigheden extra in de kijker.

 

Ruimtelijke Ordening en Wonen

We richten elke dorpskern in tot een gezellige eigentijdse ontmoetingsruimte

 

We realiseren de volgende jaren bijkomende trage wegen waarlangs onze inwoners te voet of met de fiets naar de winkel, naar de school of naar ontmoetingsruimten gaan. Door het wonen en de handel in de kernen te versterken, blijven onze dorpen levend. Om het samenleven in elke kern aangenaam te maken, willen we elk dorpsplein herinrichten zodat onze inwoners elkaar in het dorp ontmoeten, een babbeltje slaan, samen op de bank zitten, spelen op het dorpsveld of –plein. Elk dorp heeft een eigen plan waarin bewegen en ontmoeten voor onze inwoners centraal staat.

 

Elke buurt is kindvriendelijk en sociaal

 

In elke buurt waar zich nieuwe woonontwikkelingen voordoen, richten we de omgeving kindvriendelijk en sociaal in. Kinderen ontwikkelen beter als ze opgroeien met andere kinderen. Elke buurt moet buitenruimte voorzien waar kinderen samen kunnen spelen of waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Ontmoeting is ook voor volwassenen cruciaal. We tolereren niet dat mensen in onze gemeente vereenzamen. Nieuwe buurten moeten voorzien worden van een inrichtingsplan dat groene ruimten voorziet en dat de sociale contacten tussen mensen bevordert. We geven bestaande buurten de kans om hun omgeving te herinrichten zodat er beduidend meer ruimte is voor informele ontmoeting. Trage wegen, ontmoetings- en speelpleintjes zijn hierbij interessante inrichtingen. We stellen een buurtwerker aan die deze projecten met de buurt opzet en begeleidt.

 

Historisch waardevolle gebouwen en landschappen blijven bewaard

 

We willen de eigenheid van onze dorpen behouden. Tijdens het participatietraject in 2017 werkten heel wat inwoners mee aan de opmaak van een lijst met waardevolle gebouwen in onze gemeente. Wij vragen de Vlaamse Overheid om deze lijst te screenen en de historisch waardevolle gebouwen op te nemen in hun lijst van te bewaren of te beschermen gebouwen.

 

De woningen in Herselt zijn kwaliteitsvol, ecologisch en betaalbaar

 

De kwaliteit van een woning heeft een enorme impact op onze gezondheid. Zowel de oppervlakte van de woning, de oriëntatie, het comfort als de duurzaamheid bepalen de kwaliteit van wonen. We leggen daarom kwaliteitsnormen op aan elke bouwer. Ons woonpatrimonium veroudert. De gemiddelde leeftijd van de woningen in Herselt is ouder dan 60 jaar. De voorbije jaren hebben we in samenwerking met het provinciebestuur, Vlaanderen en de Europese Unie projecten opgezet om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. We hebben onze inwoners via verschillende kanalen geïnformeerd. Huurders en verhuurders van oudere woningen werden vrijwillig begeleid om hun woningkwaliteit te verbeteren. Hiermee hebben we drempels weggenomen en inwoners aangezet om hun steentje bij te dragen in kwaliteitsvol en duurzaam wonen. We willen op de ingeslagen weg verder werken en nog meer eigenaars en huurders stappen laten ondernemen om hun woning qua kwaliteit te verbeteren. Een hoog percentage van onze inwoners heeft een woning in eigendom. Niet iedereen kan een eigen woning kopen. Daarom bouwen we betaalbare woningen voor onze gezinnen en jongeren langs Sint-Servaasweg (12), Stap (15), Kruisveld (60 tegen 2025; tegen 2030 maximum 95) en Halfmaanstraat (30)

 

We ontwikkelen de recreatiezones tot recreatie- en stilteparken

 

Herselt heeft in vergelijking met andere gemeenten veel recreatieruimte. Meer dan 50 jaar geleden werd deze ruimte gebruikt door mensen die in de stad leefden en de boerenbuiten opzochten om tot rust te komen. Onze natuur is een oase van rust en stilte en biedt mensen kansen om op hun plooi te komen. Na 50 jaar is de invulling van de recreatiezones aan herziening toe. We moeten een eigentijdse ontwikkeling geven aan deze gebieden. We willen de recreatiezones ontwikkelen tot grote recreatie- en stilteparken die volledig inpassen in de mooie natuur. Mensen kunnen er komen onthaasten, kinderen kunnen er naartoe komen om te leren over de natuur en het platteland. De parken worden natuurlijk, beheersvriendelijk en duurzaam ingericht.

 

We maken een globaal waterplan voor gans de gemeente

 

We staan voor twee grote uitdagingen. We hebben de voorbije jaren inspanningen geleverd om de zuiveringsgraad van onze waterlopen te verhogen. Maar ondanks de geleverde inspanningen moeten we vaststellen dat nog steeds een aanzienlijk percentage van het huishoudelijk afvalwater niet gezuiverd wordt. We moeten onze inspanningen verderzetten en in 2024 evolueren naar een zuiveringsgraad van 75%.

 

De klimaatverandering zorgt voor steeds meer felle buien met wateroverlast tot gevolg omdat de riolen het vele water niet kunnen slikken. Tegelijk zorgen lange droge periodes ervoor dat we soms ook problemen van waterschaarste kennen. We moeten een waterplan ontwikkelen dat oplossingen biedt voor beide aspecten. We moeten onze leefomgeving zo klimaat- en waterrobuust mogelijk inrichten. Alle belanghebbenden zoals landbouw, industrie, inwoners en de gemeente moeten de handen in elkaar slaan en de nodige afstemming realiseren. Er moet een extra focus liggen op ontharden en natuurlijk en watervriendelijk inrichten.

 

Grachten van openbaar belang zullen door de gemeente onderhouden worden, zodat de afwatering niet langer afhankelijk is van de goodwill of mogelijkheden van de omwonenden. In overleg met de provincie(s), zoeken we naar extra buffering en stroomvertraging om bebouwde zones meer te vrijwaren bij hevige regenval.

 

Gezondheid en Milieu

We creëren een gezonde leefomgeving

 

Leven in een gezonde omgeving is goud waard. Zuiverheid en rust zijn dan twee belangrijke factoren. We moeten ervoor zorgen dat de omgeving waarin we leven zuiverheid ademt. We stimuleren onze inwoners om bomen en streekeigen gewassen te planten. We verlagen de tarieven voor snoeiafval op het containerpark.

 

We informeren onze inwoners over het belang van de bijen voor onze verdere voedselvoorziening en stimuleren onze mensen om zorg te dragen voor de bijen. In samenwerking met het provinciebestuur en de bijenbond faciliteren we de bouw van een bijenhal in het provinciaal domein Hertberg.

 

We stimuleren onze inwoners om zich zoveel mogelijk met de fiets te verplaatsen. Daarom realiseren we vrij liggende fietspaden langs alle wegen die onze dorpen met elkaar verbinden. We overleggen met de scholen en verenigingen om te bekijken hoe we het fietsen bij kinderen en jongeren kunnen stimuleren en we bekijken samen hoe we de schoolomgeving fietsvriendelijk kunnen maken.

 

We stimuleren onze inwoners om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Daarom plaatsen we een overdekte fietsstalling in elk dorp.

 

We sensibiliseren onze bevolking om de luchtkwaliteit op verschillende manieren te verbeteren.

 

Uit diverse studies is reeds gebleken dat de gezondheid een belangrijke factor is in het welzijn en welbevinden van eenieder. Daarom vinden we het ook een belangrijke opdracht van het lokaal bestuur om te zorgen voor informatie, aanbod en zo nodig ondersteuning van wie dit wenst inzake de fysieke en geestelijke gezondheid. Vooral de preventieve invalshoek is daarbij een gegeven van het lokaal bestuur. Om maximaal de wensen en noden van de bevolking inzake het lokale gezondheidsbeleid te kennen, is participatie opnieuw een sleutelwoord. Daartoe kan overwogen worden om via een nog op te richten gezondheidsraad de stem te laten klinken van enerzijds de burgers zelf en anderzijds de zorgverstrekkers die actief zijn op ons grondgebied.

 

We stimuleren het telen van fruit en groenten op eigen bodem

 

Niets is zo gezond dan voedsel van eigen kweek. Weet wat je eet, zei de boer en hij plantte verder. Zelf groenten kweken kost tijd maar ook inzichten om op een goede manier met onze bodem aan de slag te gaan. Het is niet vanzelfsprekend om tot goede oogsten te komen. Vele inwoners hebben een tuin(tje) maar meestal volstaat de oppervlakte niet om volledig in eigen voedsel te voorzien. In samenwerking met het verenigingsleven geven we informatie en opleiding aan onze inwoners om zelf te tuinieren. We ontwikkelen dorpstuinen waarin inwoners samen aan het werk kunnen om in hun vrije tijd groenten te telen. We onderzoeken hoe we onze landbouwers kunnen ondersteunen die producten in het kader van voedselvoorziening kweken of telen zodat de korte keten versterkt wordt.

 

We produceren, consumeren, sorteren en recycleren.

 

In de Kempen zijn we wereldkampioen in het sorteren. We werken voor onze afvalverwerking nauw samen met onze intercommunale van de Kempen (IOK). We willen onze mensen aansporen om de afvalberg nog meer te beperken. We gaan verder op de ingeslagen weg dat de vervuiler betaalt. We gaan met onze handelaars in overleg om te bespreken welke inspanningen zij samen met alle inwoners kunnen doen om de kilo’s afval in te perken. We werken nauw samen met de kringloopwinkel Zuiderkempen om duurzaamheid in het leven te versterken. Het gemeentelijk initiatief rond zwerfvuilpeters en -meters breiden we verder uit.

 

Het gemeentebestuur geeft het goede voorbeeld door het gebruik van wegwerp-plastic op evenementen die het organiseert zoveel mogelijk te beperken. We sensibiliseren de organisatoren van andere evenementen om hetzelfde te doen.

 

CD&V+2230 erkent het nut van het heffen van statiegeld op wegwerpverpakkingen, maar vindt dat de praktische uitwerking het lokale niveau overstijgt en initiatieven hierrond best op bovenlokaal (gewestelijk) niveau worden gestuurd.

 

We dragen zorg voor onze omgeving en gaan vervuiling, verwaarlozing en leegstand tegen

 

We willen dat onze groene gemeente ook een propere gemeente is. We gaan verloedering tegen door verwaarlozing en leegstand van gebouwen te beboeten We onderzoeken de mogelijkheid om gevaarlijk asbestafval gratis naar het containerpark te kunnen brengen We sporen onze inwoners aan om zorg te dragen voor hun omgeving. We zetten hiervoor sensibiliseringsacties op en versterken de vrijwilligerswerking van de zwerfvuil opruiming. We werken een reglement uit dat ook eigenaars die hun gronden of woonomgeving verwaarlozen, beboet worden.

 

Sluikstorten wordt beboet.

 

Welzijn en zorg

 

Iedere inwoner van Herselt kan op een bepaald moment in een moeilijke situatie komen en hulp nodig hebben. Op dit moment willen we er ook als lokaal bestuur voor onze inwoners zijn. Ook mensen die, om welke reden dan ook, zich in een moeilijke situatie bevinden moeten zich thuis kunnen voelen in onze gemeente. Zeker zij die om verschillende redenen kwetsbaar zijn zoals mensen met een beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, enzovoort.

 

Daarom zien we onze sociale dienstverlening als een kernopdracht. Met een sterk eigen team voor sociale hulp- en dienstverlening zorgen we ervoor dat mensen die vragen hebben rond welzijn of zorg terecht kunnen. Maar sociale aspecten moeten aan bod komen in het hele beleid van onze gemeente. Bijvoorbeeld in het voorzien van kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, toegang voor iedereen tot cultuur, sport, jeugdbeweging, werken, onderwijs,…

 

Ook preventie is daarbij belangrijk. Daarom informeren we alle burgers over de mogelijkheden die de overheid (zowel lokaal als regionaal als federaal) hen biedt. Financiële en materiële ondersteuning bieden aan wie onze hulp nodig heeft, is natuurlijk een basisopdracht van het sociaal beleid. Maar we houden daarbij steeds voor ogen dat het uiteindelijk doel moet zijn dat mensen terug zelfredzaam zijn en actief hun leven in handen kunnen nemen. Ondersteuning is een tijdelijke maatregel en moet leiden, via de nodige kanalen van zelfzorg, mantelzorg en waar nodig professionele zorg, naar een actief en volwaardig leven. Een prioriteit in het sociale beleid is dan ook de lokale trajectbegeleiding en toeleiding naar de arbeidsmarkt met de inzet van de daartoe beschikbare partners.

 

Samenwerken als het kan, zelfstandig als het moet

 

CD&V+2230 hecht veel belang aan het werken met partnerschappen. Enkel op die manier kunnen we op een efficiënte en effectieve manier tegemoet komen aan de noden van onze burgers. Het lokaal bestuur dient niet alle taken zelf uit te voeren, maar heeft wel de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de hulp- en dienstverlening voor haar burgers effectief beschikbaar is

 

Voor een bepaald aanbod is zelfs de schaal van de gemeente te beperkt om een effectieve en efficiënte dienstverlening uit te bouwen. Daarvoor is een actieve participatie aan de eerstelijnszone (samen met Westerlo, Hulshout, Laakdal, Geel en Meerhout) een absolute prioriteit. Voor bepaalde deelprojecten kan samenwerking ook op lager niveau georganiseerd worden.

 

Van jong…

 

Voor de dienstverlening aan kinderen en jongeren en de gezinnen is de samenwerking met en participatie aan het Huis van het Kind een belangrijke meerwaarde. In dit kader zijn acties die gericht zijn op de strijd tegen kinderarmoede een prioriteit. Dit kan bijvoorbeeld door samen te werken met scholen die deze signalen snel opvangen en op die manier linken kunnen leggen naar hulp- en dienstverlening van OCMW of andere partners zoals het Centrum Algemeen Welzijnswerk, de maatschappelijke werkers van de ziekenfondsen. Maar we denken ook aan concrete projecten rond gezonde voeding in combinatie met projecten als “In de Soep” en duurzaam tuinieren. Voor de ondersteuning van onze gezinnen is de beschikbaarheid van buitenschoolse kinderopvang een grote meerwaarde. Het is dan ook de opdracht van het lokaal bestuur om in te staan voor een kwaliteitsvolle opvang van kinderen en jongeren, zowel voor- en naschools als tijdens de schoolvakanties. De kwaliteit van deze opvang gaat zowel over de infrastructuur die in alle locaties aangepast dient te zijn aan de hedendaagse normen en terechte verwachtingen, als over de kwaliteit en inzet van de begeleiders en begeleidsters in onze opvanglocaties.

 

Tot oud…

 

Voor de oudere inwoners van onze gemeente blijft het WZC Sint-Barbara een belangrijke schakel en partner. Samen met het WZC, de thuiszorg, de eerstelijnszorgverstrekkers, de seniorenraad en het Centrum Algemeen Welzijnswerk moet het lokaal bestuur de nodige inspanningen leveren om de oudere inwoners van onze gemeente zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan zowel het beleid als het (recreatief) aanbod in Herselt. De strijd tegen de vereenzaming is daarbij een belangrijk speerpunt. Een andere belangrijke uitdaging is het toenemend aantal personen met dementie. Ook onze gemeente moet een “dementievriendelijke” gemeente zijn. Dit betekent dat we zowel werken rond meer kennis en een betere beeldvorming rond dementie, maar net zo goed nemen we maatregelen rond veiligheid en mobiliteit, waardoor mensen met dementie langer kunnen functioneren in hun vertrouwde omgeving.

 

Vluchtelingen en asielzoekers

 

De opdrachten die de federale overheid ons toevertrouwt inzake de opvang van vluchtelingen en asielzoekers zullen we correct uitvoeren. Daarbij gaat onze prioriteit naar de opvang van gezinnen met kinderen.

 

Openbare Werken en Mobiliteit

Openbare werken

 

CD&V+2230 wil maximaal inzetten op nieuwe veilige voet- en fietspaden met veilige oversteekplaatsen aan de kruispunten. Alle lokaal school-, werk- en winkelverkeer kan op die manier zo veilig mogelijk verlopen. Bovendien worden alle wegen, fiets- en voetpaden goed onderhouden, en bereiden we ons voor op langere en intensere regenval in de toekomst.

 

Met de aanleg van vrij liggende fietspaden, gescheiden riolering en grachten langs een gedeelte van de Aarschotsesteenweg en Dieperstraat in 2020 worden de kruispunten veiliger gemaakt voor alle weggebruikers en wordt de afvoer- en opvangcapaciteit van regenwater enorm verhoogd. Ramsel en Herselt zullen dan minder snel te kampen hebben met wateroverlast.

 

Het gedeelte van de Ramselsesteenweg dat niet werd vernieuwd (tussen Aarschotsesteenweg en Hooilaar), krijgt op korte termijn vernieuwde fietspaden.

 

De Gemeenteraad keurde het lastenboek goed om volgende legislatuur riolering te voorzien in de Visvijverstraat en Kapelleweg.

 

In een gedeelte van Laarberg en Vijverstraat komt er eind dit jaar of in 2019 gescheiden riolering.

 

We voorzien ook riolering en een nieuw wegdek en onderzoeken de mogelijkheid om vrij liggende fietspaden aan te leggen langs de Madestraat en Hoevenstraat. Ook langs de Wolfsdonksesteenweg leggen we vrij liggende fietspaden aan.

 

Openbare verlichting vervangen we door LED-verlichting. Dat is niet enkel beter voor het milieu, maar ook voor de gemeentekas. De lampen met de hoogste vermogens komen eerst aan de beurt.

 

Bomen, hagen, planten en bloemen langs wegen, parkjes en pleinen remmen de snelheid af en zorgen voor een groene en bloemrijke gemeente waar het aangenaam wonen is

 

CD&V+2230 blijft vragende partij voor de realisatie van de noord-zuidverbinding (of Ring rond Herselt) zoals voorzien op het gewestplan. Het Vlaams Gewest moet bovendien de met de gemeente gemaakte overeenkomst nakomen en de verbindingsweg Herentalsesteenweg – Blaubergsesteenweg realiseren.

 

Tenslotte zorgen we ervoor dat de hinder van de omleiding bij de vernieuwing van de Herseltsesteenweg in Ourodenberg in 2021 tot een minimum beperkt blijft.

 

Mobiliteit

 

Onze mobiliteit verandert snel, net zoals de manieren waarop we ons verplaatsen. We hebben daarom nood aan een overkoepelende aanpak van ons lokaal mobiliteitsbeleid, en maken daarvoor een nieuw mobiliteitsplan, waarin we zowel aandacht hebben voor gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd vervoer. We trachten op die manier elke weggebruiker evenwaardig aan het verkeer te laten deelnemen, pakken sluipverkeer aan, en zorgen voor een vlottere doorstroming.

 

Om mensen met een beperkte mobiliteit toe te laten om gemakkelijker het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven te bereiken, willen we dat minister Weyts de nodige initiatieven neemt om de buslijnen 305/306 te laten doorrijden voorbij het station van Leuven tot aan het ziekenhuis.

 

We breiden de werking van de minder-mobielencentrale verder uit.

­